Teme simpozijuma

  • ZNAČAJ NUKLEARNE MEDICINE U DIJAGNOSTICI I PRAĆENJU AMILOIDOZE SRCA
  • ARTEFICIJELNA INTELIGENCIJA U KARDIOVASKULARNOJ MEDICINI
  • PROCENA ISHEMIJE I VIJABILNOSTI MIOKARDA U ODLUČIVANJU O REVASKULARIZACIJI
  • DA LI JE KVANTIFIKACIJA KORONARNOG PROTOKA I ISHEMIJE POTREBNA U KARDIOLOGIJI?
  • HRONIČNI KORONARNNI SINDROM I NUKLEARNA MEDICINA
  • KARDIOVASKULARNE INFEKCIJE I INFLAMACIJE
  • KARDIO-ONKOLOGIJA: ZNAČAJ U ONKOLOŠKOJ PRAKSI
  • KARDIO-NEUROLOGIJA U KLINIČKOJ PRAKSI